MLatom 3 for AI-enhanced computational chemistry: JCTC paper and online tutorial

MLatom 3 for AI-enhanced computational chemistry: JCTC paper and online tutorial

Pavlo O. Dral, Fuchun Ge, Yi-Fan Hou, Peikun Zheng, Yuxinxin Chen, Mario Barbatti, Olexandr Isayev, Cheng Wang, Bao-Xin Xue, Max Pinheiro Jr, Yuming Su, Yiheng Dai, Yangtao Chen, Lina Zhang, Shuang Zhang, Arif Ullah, Quanhao Zhang, Yanchi Ou. MLatom 3: A Platform for Machine Learning-Enhanced Computational Chemistry Simulations and WorkflowsJ. Chem. Theory Comput. 202420, 1193–1213. DOI: 10.1021/acs.jctc.3c01203.

Blog post › |  Tutorial ›

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*